De afgelopen tijd hebben we met onze werkgroep  het protocol kwetsbare zwangere en de bijbehorende zorgpaden geactualiseerd. Ook hebben we een regiotour gehouden in de verschillende gemeente. We zijn aangesloten bij (bestaande) overleggen van de wijkteams met geboortezorgpartners en hebben daar het protocol (opnieuw) onder de aandacht gebracht. Ook is besproken hoe de samenwerking rondom de kwetsbare zwangere nu verloopt en wat nog verbeterd kan worden. Dit wordt deels door onze werkgroep en deels  binnen de overleggen in de betreffende gemeenten opgepakt.

Het gebruik van de mind2care is geëvalueerd. In de laatste vergadering is besproken of dit nog wel de juiste manier is om kwetsbare zwangeren op te sporen of dat er misschien een andere methode is die beter past. Dit wordt verder onderzocht.

Prenataal huisbezoek

Eén van die verbeterpunten is het structureel inzetten van een prenataal huisbezoek (PHB) door JGZ bij kwetsbare zwangeren. Door een wetswijziging zal dit (waarschijnlijk) vanaf 1 jan 2022 altijd mogelijk zijn. Als werkgroep bespreken wat er nodig is om dit goed vorm te geven, zowel voor JGZ als alle geboortezorgpartners. Denk bijvoorbeeld aan de doorverwijzing / aanmelding voor het PHB en dossiervorming/overdracht. In september/oktober zullen we een (digitale?) bijeenkomst organiseren om iedereen hier verder over te informeren.

Post partum depressie

Tamara Hagen neemt vanuit de POP-poli Radboud UMC  deel aan onze werkgroep. Tamara heeft een subsidie toegekend gekregen rondom Post Partum Depressie die zij de komende 3 jaar zal gebruiken om de signalering, bekendheid en acceptatie rondom post partum depressie te verbeteren. Als werkgroep kwetsbare zwangere denken we met haar mee over de mogelijkheden, bijvoorbeeld over wel/niet (extra) inzetten van de EPDS vragenlijst.

Training licht verstandelijke beperking (LVB)

Verschillende verloskundigen gaven aan behoefte te hebben aan een training rondom het signaleren van en communiceren met LVB. Deze wordt in het najaar georganiseerd samen met MEE